GDPR


GDPR- Patiëntengegevens

Beste,


Om goede zorg te verlenen aan onze patiënten hebben we verschillende gegevens van hun nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak om u mee te delen welke gegevens we van onze patiënten verzamelen en wat we daarmee precies doen.


Welke gegevens verzamelen we over onze patiënten?


- Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van hen wettelijke vertegenwoordiger)

- Mutualiteit

- Verwijsbrief van de behandelende arts die de patiënt naar ons heeft doorverwijzen

- Gegevens over de gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)

- Gegevens over de context zoals familieleden, school,... (enkel indien dit relevant is voor de behandeling)


Waarom verzamelen we die gegevens?


We verzamelen deze gegevens om aan onze patiënten adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen. 


Worden de gegevens met anderen gedeeld?


De gegevens die we over onze patiënten hebben vallen onder het beroepsgeheim.

We delen enkel gegevens:

- indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals de huisarts, met het CLB, met de wettelijke vertegenwoordiger, …)

- wanneer onze patiënten daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

- na vooraf met onze patiënten en/of hun ouders overlegd te hebben.


Hoe lang worden de gegevens bewaard?


We zijn verplicht om de dossier van onze patiënten 30 jaar te bewaren tenzij de patiënt beslist om de gegevens te verwijderen.


Zijn er specifieke rechten die onze patiënten kunnen uitoefenen over de gegevens die we van hen bewaren?


Als cliënt kan de patiënt verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van haar/hem bewaren.


Zo heeft hij/zij recht op inzage in zijn/haar dossier en op een kopie hiervan. Hij/zij dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelende therapeut.


Tevens heeft hij/zij het recht om bepaalde gegevens die onjuist opgenomen zijn in het dossier aan te passen.


Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van zijn/haar toestemming, kan hij/zij die toestemming ten allen tijde intrekken. De gegevens in het dossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en wettelijke verplichting en dus niet op grond van toestemming.


Indien de patiënt een klacht heeft specifiek over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, kan hij/zij die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?


De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van de gegevens van onze patiënten in het patiëntendossier is de behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de groepspraktijk.

De groepspraktijk Anemoon is in geen geval verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van gegevens.